احساس خوب

کارما

در دنیایی که ما در آن زندگی میکنیم دو سو متفاوت وجود دارد شکست و موفقیت که دست کم برای بلند مدت در آن عدالتی وجود دارد.. عدالتی که توسط کائنات حاکم است با ادامه مقاله با ما همراه باشید.. هرچه بکارید همان را برداشت می کنید.. حس خوب بدهید تا حس خوب بگیرید با دادن حس بد به بقیه انتظار داشتن حس خوب را نداشته باشید. به طور کلی زندگی در قانون جبران خلاصه میشود. همان علت و معلول اگر میخواهی به موفقیت دست بیابی در همین راه به...

ادامه مطلب